Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  •  
    ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
  •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2018 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              


Praca w BHP

Pytanie dnia


Dopuszcza się  zwiększenie powierzchni stref pożarowych   w  obiektach produkcyjno magazynowych ( PM)  o 100%  w  przypadkach zastosowania:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

50 %
Błędne odpowiedzi

50 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Badania lekarskie wstępne

Wstępnym badaniom lekarskim, podlegają:
  • osoby przyjmowane do pracy;
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
 
Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
  • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
 
Cytowane  przepisy  stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Informacja!


Pracownik jest obowiązany poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 
 

 

Podstawa prawna: art. 229.,  211.Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks pracy. (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141z późn. zm.tj. Dz. U. 2014 poz. 1502.)

 

Thumb_20141203_113900_resized

 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEJŚCIA DO KANAŁU- UMIESZCZONA NAD WEJŚCIEM