Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Brak trwających konkursów ...
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2016 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Kto może przeprowadzić Instruktaż stanowiskowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

59 %
Błędne odpowiedzi

41 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Teren zakładu pracy

to przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi, będącą w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy.

Ogólne warunki bezpieczeństwa
 
Drogi - pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, zwane dalej "drogami", drogi dla pieszych, zwane dalej "przejściami", i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników
 
Budynki i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, powinny być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych.
 
Miejsca niebezpieczne - miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa Miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem się, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) powinny być pomalowane barwami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami.
 
Oświetlenie - we wszystkich miejscach na terenie zakładu pracy, w których mogą przebywać pracownicy, pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub, jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Wymagania dotyczące oświetlenia określają Polskie Normy.

Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.

 

 

Podstawa prawna:   § 2 , Dział II  rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
 

 

 

Thumb_20141203_113900_resized

 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEJŚCIA DO KANAŁU- UMIESZCZONA NAD WEJŚCIEM