Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2016 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia szkoły policealnej:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

63 %
Błędne odpowiedzi

37 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Śmierć pracownika

Śmierć naturalna - obowiązki pracodawcy
Pod pojęciem ,,śmierci w czasie trwania stosunku pracy’’ należy rozumieć nie tylko śmierć zatrudnionego podczas świadczenia pracy, ale również sytuację, gdy zmarł on, przebywając np. na urlopie wypoczynkowym, zwolnieniu lekarskim itp.  Dokumentem stwierdzającym śmierć pracownika jest akt zgonu. Śmierć pracownika jest zdarzeniem, które powoduje ustanie stosunku pracy oraz rodzi określone obowiązki po stronie pracodawcy. Stosunek pracy, niezależnie od podstawy jego nawiązania (czyli niezależnie od tego, czy jest to umowa o pracę, powołanie lub mianowanie), wygasa z dniem śmierci danego pracownika.  Śmierć pracownika wiąże się z takimi obowiązkami pracodawcy jak:
 • wystawienie i wydanie świadectwa pracy,
 • wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i należnego wynagrodzenia, a także
 • wypłata uprawnionym osobom odprawy pośmiertnej
1.      Wydanie świadectwa pracy
Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa - umowa o pracę rozwiązuje się z powodu wygaśnięcia Pracodawca sporządza wówczas świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika.  Z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika.
 
2.      Świadczenia niewypłacone przed śmiercią
Rodzina zmarłego pracownika ma prawo do świadczeń niewypłaconych przed jego śmiercią. Chodzi tu o prawo do:
a)      Niewypłaconego wynagrodzenia,
b)      Nabytych a jeszcze nienaliczonych świadczeń takich jak
 • dodatek za przepracowany czas w porze nocnej,
 • dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
 • niewypłacone świadczenia z tytułu np.  podróży służbowej,
3.       Prawo do odprawy posmiertnej.
W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie pracownika niezależnie od tego jak długo pozostawał on w stosunku zatrudnienia, także wtedy, gdy umowa zawarta była na okres próbny. Nieistotna jest również przyczyna śmierci pracownika- uprawnienia nie ustają na przykład w sytuacji, gdy popełnił on samobójstwo.
Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:
 • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
 • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.
 Wysokość odprawy pośmiertnej ustala się zgodnie z zasadami, jakie obowiązują przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
W przypadku gdy pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców, każdy z nich zobowiązany jest do wypłaty odprawy pośmiertnej.
 
Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:
 • małżonkowi,
 • innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.
Ustawa o emeryturach i rentach z FUS jako „innych członków rodziny” uprawnionych do nabycia odprawy wymienia:
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej;
 • małżonka (wdowę i wdowca);
 • rodziców, z tym że za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające (art. 67 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).
 Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty
 
Świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( FUS)
 • Prawo do renty rodzinnej
Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.   Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie nie-zdolna do pracy. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Do renty rodzinnej uprawnieni są:
 • dzieci własne oraz dzieci przysposobione,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice
Dziecku zmarłego pracownika będzie przysługiwać prawo do renty rodzinnej:
 • do ukończenia 16 lat,
 • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyło 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat albo
 • bez względu na wiek - jeśli stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz
  do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie,
  o którym mowa powyżej 
Renta rodzinna wynosi:
 • dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
 • dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
 • dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.
 
 
Śmierć pracownika w czasie wypadku przy pracy
 
1.      Obowiązki pracodawcy
 
 Stosunek pracy, niezależnie od podstawy jego nawiązania (czyli niezależnie od tego, czy jest to umowa o pracę, powołanie lub mianowanie), wygasa z dniem śmierci danego pracownika. A zatem z dniem tym stosunek pracy wiążący dotąd strony przestaje istnieć. Śmierć pracownika w czasie wypadku przy pracy nakładę na pracodawcę podobne obowiązki  jak w przypadku śmierci naturalnej to znaczy
 • :wystawienie i wydanie świadectwa pracy,
 • wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i należnego wynagrodzenia, a także
 • wypłata uprawnionym osobom odprawy pośmiertnej
Dodatkowo
 • ustalenia  okoliczności i przyczyn wypadku – sporządzenie stosownej dokumentacji w tym protokołu powypadkowego ,
 • wypłaty  odszkodowania za przedmioty zniszczone lub uszkodzone w następstwie wypadku przy pracy o ile miało to miejsce
 1. Świadczenia z  FUS
 •  Prawo do renty rodzinnej
 1. Świadczenia od ZUS
 • Prawo do jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny zmarłego pracownika przewiduje art. 13 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.)

Informacja!


Zobowiązania pracownika wobec pracodawcy powstałe za jego życia nie przechodzą na członków rodziny uprawnionych do świadczeń .   Na mocy art. 922 § 1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 stanowią one tzw. dług spadkowy i wchodzą do spadku po zmarłym pracowniku. Zgodnie bowiem z brzmieniem w/w przepisu, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi IV Kodeksu cywilnego. Oznacza to, iż pracodawca będzie mógł dochodzić zwrotu niespłaconej pożyczki lub innych długów pracownika od spadkobierców. Warunkiem jest jednak przyjęcie spadku przez spadkobierców (zgodnie z art. 1012 kodeksu cywilnego)
 
Podstawa prawna : art. 921 ,93 Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy. (Dz.U1998 nr 21.poz.94).
art. 65 do  73 Ustawa   z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez­pieczeń Społecznych  (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227),
 

Thumb_20150814_105233_ schody

OZNAKOWANIE SCHODÓW