Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Konkurs serwisu testzbhp.pl

TestZBhp konkurs

Brak trwających konkursów ...
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2015 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Prace wzbronione młodocianym. Ile może wynosić masa towarów  przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów (po powierzchni płaskiej) przez chłopców przy pracy dorywczej ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

85 %
Błędne odpowiedzi

15 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Czas pracy kierowcy

czasem pracy kierowcy wykonującego  przewóz drogowy jest   czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności:
 prowadzenie pojazdu;
 • załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem;
 • nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym;
 • czynności spedycyjne;
 • obsługę codzienną pojazdów i przyczep;
 • inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy;
 • niezbędne formalności administracyjne:
 • utrzymanie pojazdu w czystości.
Czasem pracy kierowcy jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu
Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się:
 • czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy;
 • nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu;
 • dobowego nieprzerwanego odpoczynku;
 • przerwy w pracy, która wynika z systemu przerywanego czasu pracy
 
Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy
Tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
Tygodniowy czas pracy, o którym mowa może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy
 
Przerwy w pracy

Kierowcy prowadzącemu pojazd w transporcie drogowym przysługuje przerwa w ciągu dnia pracy, odpoczynek w każdej dobie oraz każdym tygodniu 

Przerwa w czasie pracy kierowcy przysługuje w zależności od dobowego wymiaru czasu pracy .
 • Jeżeli czas pracy nie przekracza 9 godzin to przerwa na odpoczynek przysługuje w wysokości 30 minut po 6 godzinach pracy.
 • Jeżeli czas pracy przekracza 9 godzin to przerwa nie może być krótsza niż 45 minut po 6 godzinach pracy.
Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.
 Do okresu przerw wlicza się 15 minutową przerwę regulaminową.

Odpoczynek dobowy 
W każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Dobowy odpoczynek, może być wykorzystany w pojeździe jeżeli pojazd znajduje się na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania.

Odpoczynek tygodniowy 
W każdym tygodniu kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nie-przerwanego odpoczynku. Tygodniowy nieprzerwany odpoczynek obejmuje odpoczynek dobowy, przypadający w dniu, w którym kierowca rozpoczął odpoczynek tygodniowy.
W przypadkach, zmiany pory wykonywania pracy przez kierowcę w związku z jego przejściem na inną zmianę zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, nieprzerwany tygodniowy okres odpoczynku może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.
 
Praca w godzinach nadliczbowych
Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad dobowy przedłużony wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego kierowcę systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:
 •  sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii;
 •  szczególnych potrzeb pracodawcy.
 Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez kierowcę w związku z okolicznościami określonymi powyżej nie może przekroczyć 260 godzin w roku kalendarzowym.
W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, można ustalić inną liczbę godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona pod warunkiem, że w okresie rozliczeniowym 4 miesięcy tygodniowy wymiar czasu pracy nie przekroczy 48 godzin (we wskazanych wyżej przypadkach 60).

Informacja!


tydzień – okres pomiędzy godziną 0000 w poniedziałek i godziną 2400 w niedzielę;
pora nocna – okres czterech godzin pomiędzy godziną 0000 i godziną 0700; definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy

Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców ( Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1155 )
ustawa z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców(Dz. U. z 2013 r. poz. 567),

Thumb_20141203_124226_resized

 GRAFICZNE OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH - CZYNNIKI CHEMICZNE