Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 •  
  ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
 •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2017 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


W jakim celu kieruje się pracownika na kontrolne  badania lekarskie?:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

100 %
Błędne odpowiedzi

0 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Transport ręczny

to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez:

 • unoszenie,
 • podnoszenie,
 • układanie, pchanie,
 • ciągnięcie,
 • przenoszenie,
 • przesuwanie,
 • przetaczanie lub
 • przewożenie.
 
Definicje
„Praca dorywcza” - to ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę,
„Sprzęt pomocniczy” - to środki mające na celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienie wykonywania tych czynności; do środków tych zalicza się w szczególności:
 • pasy, liny, łańcuchy, zawiesia,
 • dźwignie, chwytaki, rolki, kleszcze,uchwyty
 • nosze, kosze, legary,
 • ręczne wciągniki i wciągarki,
 • krążki i wielokrążki linowe,
 • przestawne pochylnie, taczki i wózki.
Pracodawca jest obowiązany oceniać ryzyko zawodowe występujące przy ręcznych pracach transportowych, w szczególności biorąc pod uwagę:
 • masę przemieszczanego przedmiotu, jego rodzaj i położenie środka ciężkości,
 • warunki środowiska pracy, w tym w szczególności temperaturę i wilgotność powietrza oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • organizację pracy, w tym stosowane sposoby wykonywania pracy,
 •  indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność fizyczna, wiek i stan zdrowia
 
Przed dopuszczeniem pracownika do ręcznych prac transportowych pracodawca jest obowiązany:
 • przeszkolić pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności w zakresie prawidłowych sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych, w trybie określonym w odrębnych przepisach,
 • zapewnić pracownikom informacje dotyczące przemieszczanego przedmiotu, w szczególności: jego masy i położenia jego środka ciężkości, zwłaszcza w przypadku, gdy masa jest nierównomiernie rozłożona,
 • informować pracowników o wszystkich aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiach ergonomii, w tym o wynikach oceny ryzyka zawodowego oraz o środkach bezpieczeństwa zapobiegających urazom, a zwłaszcza urazom kręgosłupa.
W przypadku stwierdzenia, że sposób wykonywania prac transportowych  jest nieprawidłowy i stwarza zagrożenia - pracodawca jest obowiązany zapewnić wstrzymanie tych prac do czasu zastosowania odpowiednich działań eliminujących te zagrożenia.

Pracodawca jest obowiązany oceniać ryzyko zawodowe występujące przy ręcznych pracach transportowych, w szczególności biorąc pod uwagę:

 • masę przemieszczanego przedmiotu, jego rodzaj i położenie środka ciężkości,
 • warunki środowiska pracy, w tym w szczególności temperaturę i wilgotność powietrza oraz poziom czynników          szkodliwych dla zdrowia,
 • organizację pracy, w tym stosowane sposoby wykonywania pracy,
 •  indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność fizyczna, wiek i stan zdrowia.
Ocena ryzyka, powinna być dokonywana przy organizowaniu ręcznych prac transportowych, a także po każdej zmianie organizacji pracy. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego pracodawca jest obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń.

Informacja!


Pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych.

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. z 2000r nr 26 poz. 313 z późn. zm.)

 

Thumb_20161214_092027_resized

 ZABEZPIECZENIE HYDRANTU