Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 •  
  ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
 •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2017 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie powinna być mniejsza niż:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

67 %
Błędne odpowiedzi

33 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Alkohol

napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu.
 
Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi
lub prowadzi do:
 • stężenia we krwi od 0,2 0/00 do 0,5 0/00 alkoholu albo
 • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub
prowadzi do:
 • stężenia we krwi powyżej 0,5 0/00 alkoholu albo
 • obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

Informacja!


Stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy uprawnia pracodawcę do nałożenia na pracownika kary:
 • upomnienia,
 • nagany lub
 • pieniężnej.
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują  ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Podstawa prawna art.17 ,  46 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1356)
:art. 108 Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks pracy. (Dz.U. 1998 nr 21.poz.94 z późn.zm).
art. 21.2 ustawa   z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r. Nr 199, poz. 1673 tj. Dz.U. z 2009r Nr 167 poz. 1322

Thumb_20141203_111243_resized

 GRAFICZNE OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH