Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
Płatności
 • Według statystyki co 7,30 minut  dochodzi do wypadku przy pracy

 •  Co 16 godzin  dochodzi do  ciężkiego wypadku przy pracy

 • Co 31  godzin dochodzi do  śmiertelnego  wypadku przy pracy

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 •  Do wygrania w konkursie " KODEKS PRACY"

   

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2014 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
 

Pytanie dnia


Długość dojść ewakuacyjnych może być  powiększona pod warunkiem ochrony strefy pożarowej stałymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi o:  

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

75 %
Błędne odpowiedzi

25 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Wynagrodzenie za pracę

 

to świadczenie pieniężne za wykonywaną pracę. Wynagrodzenie powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajow:
 • wykonywanej pracy i
 • kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało
 • ilość i jakość świadczonej pracy.
W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się:
 • wysokość oraz
 • zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy.  
Składniki wynagrodzenia za pracę
Kodeks pracy wymienia dwa rodzaje składników wynagrodzenia. Są to:
 • składniki obligatoryjne, tzn. stawki wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku,
 • składniki fakultatywne, tzn. dodatkowe składniki, które zostały przyznane pracownikowi na mocy przepisów płacowych obowiązujących u danego pracodawcy.
Składnikiem obligatoryjnym jest z reguły wynagrodzenie zasadnicze określone stawką miesięczną, stawką godzinową  lub stawką prowizyjną
 
Dodatkowe składniki wynagrodzenia
Dodatkowymi składnikami wynagrodzenia pracownika mogą być:
1.      premie np. miesięczne, kwartalne, roczne, motywacyjne, itp.
2.      nagrody jednorazowe, okresowe, za spełnienie określonego zadania, itp.
3.      dodatki, np.:
 • stażowy,
 • funkcyjny,
 • za pracę zmianową,
 •  za pracę w warunkach szkodliwych,
 • za prace  w porze nocnej
Przepisy płacowe przewidujące prawo do dodatkowych składników wynagrodzenia powinny dokładnie określić, kiedy, w jakiej wysokości i na jakich zasadach będą one wypłacane.

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.  Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego

 

Informacja!


 

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

 

 

Podstawa prawna:  art. 78,84 - 85   Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy. (Dz.U1998 nr 21.poz.94).