Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2016 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


 W pomieszczeniu pracy, w którym wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia  wymiana  powietrza na godzinę powinna być:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

0 %
Błędne odpowiedzi

0 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Obowiązki pracownika

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

  • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
  • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
  • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

Informacja!


Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

 

Podstawa prawna art.  100 Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy.   (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141z późn. zm. tj. Dz.U. 2014 poz. 1502.).

 

Thumb_20141203_113900_resized

 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEJŚCIA DO KANAŁU- UMIESZCZONA NAD WEJŚCIEM