Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  •  
    ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
  •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2017 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Od treści świadectwa pracy z chwilą jego otrzymania od pracodawcy  pracownik może wystąpić z wnioskiem o jego sprostowanie w terminie:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

0 %
Błędne odpowiedzi

0 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Śmierć pracodawcy

Śmierć pracodawcy powoduje wygaśnięcie stosunku pracy Wygaśnięcie stosunku pracy jest specyficznym sposobem rozwiązania umowy o pracę. Stosunek pracy w takim przypadku ustaje z mocy samego prawa – przede wszystkim dlatego, że pracodawcy będącego stroną zawartej umowy po prostu już nie ma.
 
Wyjątkowo stosunek pracy będzie istniał nadal, jeśli zakład pracy zostanie przejęty przez nowego pracodawcę. Niezależnie od powyższego, pracownik, który nie jest już stroną stosunku pracy ma pewne szczególne uprawnienia wynikające z art. 23 kodeksu pracy.
 
Zgodnie z treścią Kodeksu pracy, pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła na skutek śmierci pracodawcy, przysługuje odszkodowanie w wysokości:
  • wynagrodzenia za okres wypowiedzenia,
  • w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
Pracownik ma także prawo dochodzenia innych przysługujących mu wierzytelności, np. z tytułu niewykorzystanego urlopu czy przepracowanych godzin nadliczbowych za które nie otrzymał zapłaty
Ustawodawca nie określił w treści kodeksu pracy od kogo pracownik będzie mógł domagać się odszkodowania jak również wydania „Świadectwa pracy” . Można jednak uznać, że takimi osobami będą spadkobiercy zmarłego pracodawcy  To oni bowiem nabywają spadek po zmarłym, czy to na podstawie przepisów ustawy czy pozostawionego testamentu.
 
Sytuacja taka nie będzie miała jednak miejsca, gdy spadkobiercy odrzucą przypadający im spadek. W ostateczności może dojść do tego, że żaden z żyjących spadkobierców nie nabędzie spadku – tym samym zwolni się z obowiązku wypłaty należnego pracownikowi odszkodowania. W takim przypadku pracownik nie pozostaje jednak bez roszczeń. Zgodnie z przepisami prawa spadkowego, w razie odrzucenia spadku przez spadkobierców lub braku spadkobierców spadek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a gdy tego miejsca nie da się ustalić lub znajdowało się ono za granicą – dziedziczy Skarb Państwa. Tym samym roszczenie o odszkodowanie powinno zostać skierowane do powyższych podmiotów.
 
Należy pamiętać, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne – w omawianym przypadku od dnia wygaśnięcia stosunku pracy (jest to data śmierci pracodawcy).
 
 

Informacja!


Jeżeli były pracownik chce ustalić, że był zatrudniony u danego pracodawcy, może wystąpić do sądu w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego (tj.  Dz. U z 2014 poz. 101,293)  z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. W takim przypadku potrzebne będą  dowody, dokumenty, np. odcinki wypłat wynagrodzenia, zaświadczenia o regulowanych składkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pracowników, a nawet korespondencja z przedsiębiorcą. W tej sprawie duże znaczenie będą mieć także zeznania świadków.

Podstawa prawna : art.  632  Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy. (Dz.U1998 nr 21.poz.94).

Thumb_20161005_104117_resized